Privacyverklaring

Privacyverklaring

Download versie

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. (KvK nummer: 24393220), Mandenmakerstraat 20, 2984 AS Ridderkerk (www.graphorn.nl).

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG-wet. Op basis van deze wet kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen:

 • toestemming van de betrokken persoon (nieuwsbrieven, overeenkomsten)
 • noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • noodzaak voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst / personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking

Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • relatiebeheer
 • nieuwsbrieven
 • product- en dienstontwikkeling
 • administratieve handelingen
 • het bepalen van strategie en beleid
 • personeelsadministratie
 • sollicitatieprocedure
 • aanbiedingen

Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.

Indien u geen gegevens zou verstrekken kan Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V.

Daarnaast gebruikt Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht / reservering te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

Ontvangers van persoonsgegevens

Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. De database van Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. is goed beveiligd volgens Europese normen.

Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (domeinnaamregistratie, indien nodig voor invordering), voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst.

Met de “derden” waar Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkings)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Bewaren gegevens

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.

Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. maakt dan ook gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat.

Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.

Social Media Buttons

Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. maakt geen gebruik van Social Media Buttons op haar website.

Cookies

Voor informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken

Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. zal in geval van een datalek, dit direct melden aan ons internetbureau, die haar gegevens verder volgens de AVG meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@graphorn.nl

Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. zal uw bezwaar / intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van onze klanten. De mogelijkheid bestaat dat Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. onderzoek doet naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

Wijzigingen

Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van onze website: www.graphorn.nl.

Graphorn Groen- en Infraprojekten logo
Graphorn Groen- en Infraprojekten
Certificering logo's

     

Graphorn Groen- en Infraprojekten logo
Graphorn Groen- en Infraprojekten

Copyright © Graphorn 2023 Alle rechten voorbehouden| Privacyverklaring | Cookieverklaring