Certificering tekst

Certificering

Klik op onderstaande links om de documenten te bekijken:

Veiligheid, Gezondheid en Milieu beleidsverklaring Graphorn

De ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van het Veiligheid, Gezondheid en Milieu beleid (hierna VGM genoemd) binnen Graphorn vindt plaats binnen de kaders van het vastgestelde algemene bedrijfsbeleid (financieel / bedrijfseconomisch, commercieel, technisch, produktie- en sociaal beleid) en vormt als zodanig een integraal onderdeel van het algemene beleid.

De ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van het VGM beleid is gericht op het optimaliseren van de aspecten gezondheid, veiligheid en welzijn en levert derhalve de volgende algemene doelstellingen op:

  • het streven naar een veilige arbeidssituatie, voor zowel medewerkers van Graphorn als voor derden
  • het streven naar een goede (preventieve) bescherming van de gezondheid
  • het streven naar welzijnsbevorderende werkwijzen en werkomstandigheden
  • het streven naar een zo laag mogelijke belasting / aantasting van het milieu
  • het voorkomen van materiële en milieuschade

Het streven van Graphorn is gericht op een continue verbetering van de arbeidsomstandigheden en de milieuprestaties. Het Arbo en Milieu beleid is over een periode van 3 jaar vastgesteld en wordt zonodig elk jaar bijgesteld en wordt voorts nader geconcretiseerd in het VCA-plan van Graphorn. De prioriteiten voor de acties worden vastgesteld tegelijk met het op- en bijstellen van een actielijst.

Graphorn laat zich op de ontwikkeling en uitvoering van het VCA-plan adviseren door deskundigen van de gecertificeerde ARBO dienst Vaardigwerk en Colland.

KWALITEITSSYSTEEM

Het kwaliteits- en veiligheidsbeleid van Graphorn is erop gericht, dat de genoemde activiteiten op een effectieve, veilige, economische en milieuverantwoorde wijze worden uitgevoerd. Uitgangspunt is dat op elk moment kan worden voldaan aan de met de klant overeengekomen eisen en zijn vanzelfsprekende verwachtingen. 
De bedrijfsleiding van Graphorn ziet het beleid ten aanzien van de kwaliteits- en veiligheidszorg als onderdeel van de bedrijfsvoering om volledig aan de door de klant gestelde eisen te kunnen voldoen. Hierbij worden alle organisatorische, technische en administratieve aspecten van de directe en indirecte processen beheerst en zo efficiënt en veilig mogelijk uitgevoerd. Waar nodig zullen, eventueel na analyses van afwijkingen, corrigerende maatregelen worden genomen. Het beschreven kwaliteitssysteem voldoet aan de eisen van de Groenkeur BRL Groenvoorziening 2016 en er dient conform het kwaliteitssysteem te worden gewerkt en gehandeld.
 
Alles draait om veiligheid, gezondheid, milieu of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Zonder veiligheid is er geen kwaliteit zegt men weleens binnen ons bedrijf en daar doen we het voor. Voor u is het belangrijkste dat u ook daarin op ons kunt rekenen.

In 2024 hebben we als Graphorn Groen- en Infraprojekten B.V. wederom de certificering behaald van ons kwaliteitssysteem dat voldoet aan BRL Groenvoorzieningen en NEN-EN-ISO 9001:2015 en in 2022 de certificering voor het VCA**! 

Graphorn Groen- en Infraprojekten logo
Graphorn Groen- en Infraprojekten
Certificering logo's

          

Graphorn Groen- en Infraprojekten logo
Graphorn Groen- en Infraprojekten

Copyright © Graphorn 2024 Alle rechten voorbehouden| Privacyverklaring | Cookieverklaring